Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


interchangeableness (อินเทอะเชน-จะบ'ลเน็ซ)
1. แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน, สับเปลี่ยน, สับกัน
2. สี่แยกถนนที่ผ่านกันคนละระดับ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน