Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


intellectually (อินเท็ลเลค-ชัวลิ) adv.
1. ปัญญา, ในทางสติปัญญา, อำนาจเข้าใจเหตุผล, (งาน) ที่ต้องใช้สมอง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน