Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


intake (อิน-เทค) n.
1. ปากท่อสำหรับน้ำเข้า, ปากปล่องสำหรับอากาศเข้า, ท่อไอดี

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน