Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


insulator (อิน-ซิวเลเทอะ) n.
1. เครื่องป้องกันมิให้กระแสไฟฟ้ารั่ว เช่น ปุ่มแก้ว, ผ้ายาง, ฉนวน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน