Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


insulate (อีน-ซิวเลท) vt.
1. กัน, ป้องกันกระแสไฟฟ้า, ป้องกันมิให้ไฟฟ้ารั่ว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน