Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


inspectorate (อินซเพค-เทอะเร็ท) n.
1. กองตรวจ, ตำแหน่งนายตรวจหรือนายตำรวจ = inspectorship (อินซเพค-เทอะ-ฌิพ)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน