Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


inscrutability (อินซครูทะบีล-อิทิ) n.
1. ไม่สามารถจะหยั่งรู้ได้, ไม่แสดงอะไรเลย, ลึกลับ, ลับลมคมใน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน