Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


inquisitorial (อินควิสิโท-เรียล)
1. ใช้วิธีสอบสวนอย่างขู่เข็ญ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน