Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


inquisition (อินควิ-สีฌ-อัน) n.
1. การสอบสวนหาความผิด
2. ศาลของพระในสเปนในสมัยก่อน ขึ้นชื่อว่าทารุณ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน