Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


injuriousness (อินจู-เรียซเน็ซ) n.
1. ประทุษร้าย, ทำร้าย, เป็นอันตราย, อันตราย, บาดเจ็บ
2. เป็นที่เสียหาย, ความเสียหาย
3. ร้าวราน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน