Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


ineffectively (อิเน็ฟเฟค-ทิฝลิ) adv.
1. ไม่ได้ผล
2. ไม่สามารถ
3. ไม่ชวนตาชวนใจ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน