Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


independently (อินดิเพน-เด็นทลิ) adv.
1. เอกราช
2. เอกระ, อิสระ
3. มีกินพอโดยไม่ต้องประกอบอาชีพ, ไม่ต้องอาศัยใคร, ไม่เกี่ยวข้องกัน, อีกส่วนหนึ่งต่างหาก
4. ไม่ชอบอยู่ในบังคับใคร, เป็นกลาง, ผู้ที่ไม่เข้าข้างฝ่ายใด, พรรคการเมืองอิสระ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน