Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


inconvincible (อินค็อนฝีน-ซิบ'ล) adj.
1. (บุคคล) ซึ่งไม่สามารถจะทำให้เชื่อได้, ไม่สามารถทำให้เชื่อได้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน