Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


incomprehensibly (อินค็อมพริเฮน-ซิบลิ) adv.
1. ไม่สามารถจะเข้าใจได้, ยากที่จะเข้าใจ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน