Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


impressionism (อิมพเรฌ-อะนิส'ม) n.
1. ลัทธิการเขียนภาพหรือการประพันธ์ซึ่งมุ่งหมายจะแสดงความรู้สึกทั่วไป ไม่แสดงรายละเอียดช่างเขียนภาพและนักประพันธ์ที่ถือลัทธินี้เรียกว่า impressionist (อิมพเรฌ-อะนิซท)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน