Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


imperialist (อิมเพีย-เรียะลิซท) n.
1. ผู้นิยมลัทธิดังกล่าวแล้ว
2. ผู้นิยมใช้วงศ์วานของนะโปเลียนเป็นจักรพรรดิ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน