Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


impediment (อิมเพด-อิเม็นท) n.
1. ขัดขวาง, หน่วงเหนี่ยว, สิ่งขัดขวาง, เครื่องพะรุงพะรัง, หีบห่อ, สัมภาระ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน