Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


illusiveness (อิลยู-ซิฝเน็ซ)
1. สิ่งลวงตาลวงใจ, การลวง, ลวงตา
2. ข้อหลงละเมอ, ความเข้าใจผิด
3. ไม่จริง, เหลวไหล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน