Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


idiomatically (อีดิโอะแมท-อิแค็ลลิ) adv.
1. เป็นสำนวนของภาษา, ถูกต้องตามสำนวน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน