Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


huffily (ฮัฟ-ฟิลิ) adv.
1. อารมณ์ไม่ดี, งอน, โกรธ, เง้างอด, น้อยใจ, ฉุน, ทำให้ฉุน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน