Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


gypsy
1. ชนจำพวกหนึ่งกล่าวกันว่ามีพันธุ์เดิมมาจากแขกฮินดู ท่องเที่ยวไปทั่วยยุโรป

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน