Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


guild
1. สมาคมซึ่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน Guildhall ศาลากลางของเทศบาลนครลอนดอน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน