Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


guidance (ไกด-แอ็นซ) n.
1. มัคคุเทศก์, คนนำทาง, เครื่องนำทาง, บอกทาง
2. ชักนำ, คำแนะนำ, นำ
3. เกณฑ์
4. ปลอก
5. รางสำหรับบังคับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เคลื่อนไป

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน