Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


granary n.
1. ยุ้งฉาง, ดู grain ข้าว
2. ถิ่นประเทศที่อุดมด้วยข้าว เช่น แคนาดา ซึ่งเคยเรียกว่า the granary of the Empire คือยุ้งฉางของราชอาณาจักรอังกฤษ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน