Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


glossary (กลอซ-ซะริ) n.
1. อภิธานศัพท์
2. คำแปลศัพท์ซึ่งบรรจุไว้ในหนังสือ เพื่อช่วยความเข้าใจ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน