Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


gawkiness (กอค-อิเน็ซ) n. adj.
1. เก้งก้าง, งุ่มง่าม, ขี้อาย, เปิ่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน