Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


gangway
1. สะพานสำหรับลงเรือใหญ่ = gangboard, gangplank
2. ประตูที่กราบสำหรับขึ้นลงเรือ
3. ทางเดินในเรือ
4. ทางเดินระหว่างที่นั่งสองข้าง, ช่องทางเดินตามขวางในสภาสามัญอังกฤษ แบ่งม้านั่งออกเป็นสองตอนสมาชิกที่นั่งอยู่ตอนเหนือ คือ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน