Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


futurama (ฟยูเชอะแรม-อะ) n.
1. ภาพแสดงกาลภายหน้าอนาคตกาลที่สมบูรณ์แล้ว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน