Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


furl (เฟิล) n. vt. vi.
1. ม้วน (ใบ, ห่อ (ปีก), พัดด้ามจิ้ว), หุบ (ร่ม, ธง), เรือ
2. ทิ้ง (ความหวัง)
3. รูด (ม่าน)
4. (ธง) ม้วน, สะบัด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน