Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


frosty (ฟรอซ-ทิ) adj.
1. น้ำค้างแข็ง, ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง, หนาวจัดจนน้ำค้างแข็ง, ความเย็นต่ำกว่าจุดน้ำแข็ง
2. ชรา, แก่เฒ่า, ผมขาว, ขาวเหมือนน้ำแข็ง
3. (กิริยา) เฉื่อยชา, ไม่ยิ้มแย้ม
4. โรยด้วยน้ำตาล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน