Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


flue (ฟลู) n.
1. = influenza ไข้, ช่องอากาศ, ปล่องไฟ, เรือนไฟ, ท่อนำเปลวเพลิงและอากาศร้อนให้ผ่านน้ำในหม้อน้ำ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน