Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


flatter (ฟแลท-เทอะ) vt. vi.
1. ยกยอ, ประจบประแจง
2. ทำให้ภูมิใจ, ภูมิใจ
3. (รูป) สวยเกินความจริง, เขียนภาพเกินความจริง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน