Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


film (ฟิลม) n. vt. vi.
1. เยื่อหุ้ม, ฝ้า, ฝา เช่น ฝาน้ำมันที่ลอยอยู่บนน้ำ
2. น้ำยาที่ทาบนกระจกถ่ายรูป, ฟิล์มถ่ายรูปถ้าเป็นม้วนเรียกว่า roll film ถ้าเป็นแผ่นๆ เรียกว่า cut film ถ้าเป็นปึกซ้อนกันเรียกว่า film pack ถ้าสำหรับถ่ายภาพยนตร์เรียกว่า cine film , movie film ถ้าเป็นฟิล์มถ่ายภาพสีเรียกว่า color film
3. ทำเป็นภาพยนตร์
4. ภาพยนตร์, ถ่ายภาพยนตร์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน