Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


fictitiously (ฟิคทีฌ-อัซลิ) adv.
1. เรื่องโกหก, เรื่องประดิษฐ์ขึ้น, เรื่องเริงรมย์, เรื่องอ่านเล่น, ปลอม, ไม่มีตัวจริง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน