Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


farming (ฟา-มิง) n. adj.
1. การทำนาทำไร่, การเพาะปลูก
2. การเลี้ยงปลูก, ที่เกี่ยวกับการเพาะปลูก
3. การอนุญาตให้ผูกขาดตัดตอน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน