Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


familiarize (ฟะมีล-เยอะไรส) vt.
1. สนิทสนม, เรียนรู้, รู้จัก, รู้, ทราบ, ธรรมดา, เห็นเสมอ, ชินหู, ชิน, เคย, ทำตัวให้คุ้น, คุ้นเคย, คุ้น
2. ตีเสมอ, ล่วงเกิน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน