Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


exposure value system
1. วิธีช่วยให้การถ่ายรูปง่ายขึ้นด้วยการควบระยะเวลาเปิดปากกล้องเข้ากับขนาดของปากกล้อง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน