Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


exercise (เอค-เซอะไซส) n. vt. vi.
1. ใช้ (สิทธิ, ความระมัดระวัง)
2. ประกอบ (อาชีพ, พิธี)
3. ปฏิบัติ (หน้าที่)
4. ทำให้ต้องใช้ (สติปัญญา)
5. ฝึกหัดใช้, การฝึกหัด, แบบฝึกหัด
6. ออกกำลัง
7. ทำให้รู้สึกกังวล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน