Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


evangelical (อีแฝ็นเจล-อิแค็ล)
1. ตามคำสั่งสอนของศาสนาคริสต์, เกี่ยวกับพวกที่ถือว่าจะพ้นทุกข์ได้โดยศรัทธา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน