Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


equilateral (อีควิแลท-เออะแร็ล) n. adj.
1. (สามเหลี่ยม) ด้านเท่า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน