Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


embassy (เอม-แบ็ซซิ) n.
1. สำนักผู้แทนของรัฐบาลชั้นเอกอัครราชทูต, สถานเอกอัครราชทูต
2. คณะทูต

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน