Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


effect (เอ็ฟเฟคท-) n. vt.
1. ผล, ทำสำเร็จ, แสดงผล, เกิดผล, ผลขั้นต้น, ผลใกล้ชิด, ยังผล, ก่อให้เกิดผล
2. ความรู้สึกที่ปรากฎแก่ประสาท
3. โน้มน้าวใจ
4. ข้าวของ, ทรัพย์สมบัติ
5. ใจความ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน