Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


economic (อีโคะนอม-อิค) adj.
1. ในเรื่องเงิน, ในทางเศรษฐกิจ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน