Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


dumping duty
1. ภาษีศุลกากรซึ่งตั้งขึ้นเพื่อป้องกันสินค้าต่างประเทศไหลเข้ามาในประเทศ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน