Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


doubtfulness (เดาท-ฟุลเน็ซ) n.
1. ข้อสงสัย, เกรง, ข้องใจ, น่าสงสัย, น่าแคลงใจ, แคลงใจ, สนเท่ห์กังขา, ฉงน, สงสัย, กริ่งเกรง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน