Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


doctor (ดอค-เทอะ) n. vt. vi.
1. ผู้ที่ได้รับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย ในวิชาหนึ่งวิชาใด ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นวิชาแพทย์, ดุษฎีบัณฑิต
2. หมอ, นายแพทย์หรือแพทย์หญิงซึ่งไม่จำเป็นจะต้องได้รับปริญญาถึงชั้นดอกเตอร์
3. แก้ไข, รักษา
4. เจือ, ปน, เติม (สุรา)
5. ปลอม (บัญชี)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน