Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


distrustful (ดิซทรัซท-ฟุล) adj.
1. ไม่ไว้ใจ, ไม่วางใจ, แคลงใจ, มีความสงสัย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน