Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


descend (ดิเซนด-) vt. vi.
1. ตก, ลง, ลาด, คล้อย, ต่ำลง, ตกต่ำลง
2. สืบสายโลหิต, สืบลงมา
3. ตกไปอยู่, ตกเป็นสมบัติของ
4. ถ่อมตัว
5. เข้าโจมตี

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน