Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


cutback
1. การตัดทอน, การเลิกล้ม (สัญญา), การฉายภาพยนตร์ทวนต้นบางตอน เพื่อแสดงว่าผู้เล่นกำลังระลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน