Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


counter (เคาน-เทอะ) n. adj. vt. vi. adv.
1. เครื่องใช้นับคะแนนในการเล่นไพ่, ฝ่าฝืน, เป็นปรปักษ์, ต่อโต้, ต้าน, ทวน, สวนทาง, ตรงกันข้าม, โต๊ะยาวในร้านกั้นเป็นคอก มีคนขายอยู่ข้างในคอยส่งของและรับเงิน, โต๊ะสำหรับนับเงิน, เครื่องนับจำนวน, ขุม, เค้า, เบี้ย, ปะทะ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน